• 32 års erfaring som etterforsker i politiet 
 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Økonomisk kompetanse
 • 25 års tjeneste i Oslo Politidistrikt
 • 7 år i Økokrim og Kripos
 • Ledererfaring fra økoavsnittet Romerike Politidistrik
 • Kompetanse på krisehåndtering, berdeskapsplanlegging og behandling av pårørende og evakuertsentre
 • Styrearbeid, gjennomføring av generalforsamlinger
 • Budsjett og regnskapserfaring
 • Økonomiske analyser
 • Bred international erfaring

 

 • 32 years of experience as an investigator in the police
 • Project management and project control
 • Financial experience and education
 • 25 years of service in the Oslo Police
 • 7 years in ØKOKRIM and NCIS
 • Management experience from economic group Romerike police force
 • Expertise in crisis management and treatment of dependents and evacuated centers
 • Board work, the implementation of General Meetings
 • Budget and accounting experience
 • Financial analysis
 • Interantional experience